EN

业务及产品

产品介绍


    胶体特点
      1、低触变特性,流动性类似牛顿流动(像溶剂运动)。
      2、与水溶液有良好的混溶性,例如酒精。
      3、与各种合成树脂有良好的混溶性。
      4、涂布流动性好,在多种材料上可以形成连续的无坑洼的涂层。
      5、良好的机械稳定性。

特点及应用


    聚合物特点
      1、良好的成膜性。
      2、在相对较低的温度下,仍可形成高玻璃化温度的膜片。
      3、良好的抗粘连性(低粘度)。
      4、未硫聚合薄膜仍具有良好的强度削弱和弹性削弱平衡。
      5、对多种材料都具有紧密的附着性和粘合性。
      6、显著提高浸渍纸的尺寸。
      7、涂布后的乳胶纸具有良好的耐溶剂性能。
      8、涂布后的乳胶纸可降解。
      9、分子溶解少以及渗透少。


产品系列参数